ІНТЕГРОВАНИЙ  РОБОЧИЙ   НАВЧАЛЬНИЙ   ПЛАН                                                                                                                     
ЗАТВЕРДЖУЮ на 2012/2013 навчальний рік
Факультет (інститут) Електроенерготехнiки та автоматики                     
Перший проректор НТУУ "КПІ" Напрям підготовки (код і назва) - 6.050701 Електротехніка та електротехнології                   Форма навчання денна
Програма професійного спрямування - Системи управлiння виробництвом і розподiлом електроенергiї            Термін навчання 2 роки 10 місяців
_____________________ Ю.І.Якименко Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр                     Кваліфікація бакалавр з електротехніки та електротехнологій
Випускова кафедра - Автоматизації енергосистем                                                                              
"___"___________________ 2012  р.
№ п/п Найменування дисциплін
(кредитних модулів)
Назва кафедри Обсяг
дисципліни
Аудиторні години Самостійна робота студентів Контрольні заходи
та їх розподіл за семестрами
Кількість годин аудиторних занять на тиждень за семестрами
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
  ЕК-п11(3+0) ЕК-п01(1+0)  
Кредитів
ECTS
Годин Всього у тому числі Екзамени Заліки Модульн.(темат.), контр.роботи Курсові  проекти  Курсові роботи РГР,РР,ГР ДКР Реферати 1 семестр       2 семестр       3 семестр       4 семестр       5 семестр       6 семестр       7 семестр       8 семестр      
Лекції Практичні (семінарські) Лабораторні (комп'ютерний  практикум) 18 тижнів 18 тижнів 18 тижнів 18 тижнів 18 тижнів 9 тижнів 18 тижнів 9 тижнів
Всього у тому числі Всього у тому числі Всього у тому числі Всього у тому числі Всього у тому числі Всього у тому числі Всього у тому числі Всього у тому числі
Лекції Практичні  Лабораторні  Лекції Практичні  Лабораторні  Лекції Практичні  Лабораторні  Лекції Практичні  Лабораторні  Лекції Практичні  Лабораторні  Лекції Практичні  Лабораторні  Лекції Практичні  Лабораторні  Лекції Практичні  Лабораторні 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
І. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ
I.1 Цикл гуманiтарної та соцiально-економiчної підготовки
1 Історія української культури Фiлософiї 2 72 36 18 18   36 5                                               2 1 1                          
2 Українська мова (за професійним спрямуванням). Частина 2 Української мови, літератури та культури 1 36 12   12   24 6                                                       1.5   1.5                  
3 Політологія (3 курс) Політології, соціології та соціальнолї роботи 2 72 36 18 18   36 6                                                       4 2 2                  
4 Політологія (2 курс) Політології, соціології та соціальнолї роботи 2 72 36 18 18   36 4                                       2 1 1                                  
5 Філософія* Фiлософiї 3 108                                                                                          
  Разом за цикл: 7 252 120 54 66   132 4                                       2 1 1   2 1 1   5.5 2 3.5                  
I.2 Цикл математичної та природничо-наукової підготовки
6 Вища математика. Частина 3 Диференціальних рівнянь 6 216 90 54 36   126 3   3     3                     5 3 2                                          
7 Екологія* Технiки та електрофiзики високих напруг 2 72                                                                                          
8 Електротехнічні матеріали* Відновлюваних джерел енергії 3 108                                                                                          
9 Безпека життєдіяльності* Охорони праці, промислової та цивільної безпеки 1,5 54                                                                                          
10 Основи охорони праці* Охорони праці, промислової та цивільної безпеки 1,5 54                                                                                          
  Разом за цикл: 6 216 90 54 36   126 1   1     1                     5 3 2                                          
I.3 Цикл професiйної та практичної підготовки
11 Теоретичні основи електротехніки. Частина 2 Теоретичної електротехнiки 6 216 90 54 18 18 126 3   3,3     3 3                   5 3 1 1                                        
12 Електричні машини. Частина 1* Електромеханiки 3,5 126                                                                                          
13 Електричні машини. Частина 2 Електромеханiки 5,5 198 72 36 18 18 126 4     4                                 4 2 1 1                                
14 Електричні системи та мережі. Частина 1 Електричних мереж та систем 6 216 108 90   18 108 3   3                           6 5   1                                        
15 Електричні системи та мережі. Частина 2 Електричних мереж та систем 2 72 18   18   54       4                                 1   1                                  
16 Електрична частина станцій та п/станцій* Електричних станцiй 6,5 234                                                                                          
17 Техніка високих напруг** Технiки та електрофiзики високих напруг 4 144           6                                                                              
18 Релейний захист та автоматизація електричних систем. Ч2 Автоматизації енергосистем 4 144 54 36   18 90 6   6     6                                             6 4   2                
19 Економіка і організація виробництва* Економіки і підприємництва 3 108                                                                                          
20 Виробнича практика* Автоматизації енергосистем 4,5 162                                                                                          
21 Переддипломна практика Автоматизації енергосистем 4,5 162         162   6                                                                            
22 Дипломне проектування Автоматизації енергосистем 9 324         324                                                                                
  Разом за цикл: 37 1332 342 216 54 72 990 5   4 2   2 1                   11 8 1 2 5 2 2 1         6 4   2                
ІІ. ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ
II.1 Дисципліни за вибором ВНЗ
23 Теоретичні основи електротехніки. Частина 3 Теоретичної електротехнiки 6 216 90 36 36 18 126 4   4,4     4 4                           5 2 2 1                                
24 Перехідні процеси в електроенергетиці Електричних станцiй 6 216 90 54 18 18 126 4   4,4     4                             5 3 1 1                                
25 Промислова електроніка** Теоретичної електротехнiки 4,5 162           4                                                                              
26 Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови. Частина 2 Автоматизації енергосистем 6 216 90 36 18 36 126 3   3,3   3                       5 2 1 2                                        
27 Алгоритмізація та програмування електроенергетичних задач. Частина 1 Автоматизації енергосистем 4 144 90 54 36   54   5                                           5 3 2                          
28 Алгоритмізація та програмування електроенергетичних задач. Частина 2 Автоматизації енергосистем 3,5 126 45 27   18 81   6                                                   5 3   2                
29 Автоматизоване та автоматичне управління в енергосистемах Автоматизації енергосистем 3 108 54 36   18 54   6 6       6                                           6 4   2                
30 Цифрова електроніка в електроенергетиці. Частина 2* Автоматизації енергосистем 4 144                                                                                          
31 Теорія автоматичного керування. Частина 1 Автоматизації енергосистем 2 72 54 36   18 18   4 4                                   3 2   1                                
32 Теорія автоматичного керування. Частина 2 Автоматизації енергосистем 7 252 90 36   54 162 5   5   5                                       5 2   3                        
33 Релейний захист та автоматизація електричних систем. Ч1/1. Релейний захист Автоматизації енергосистем 1,5 54 36 36     18   4                                     2 2                                    
34 Релейний захист та автоматизація електричних систем. Ч1/2. Релейний захист Автоматизації енергосистем 5,5 198 72 36   36 126 5   5     5                                     4 2   2                        
35 Основи і засоби передачі інформації в ел. ен Автоматизації енергосистем 3 108 54 36   18 54   6                                                   6 4   2                
36 Іноземна мова професійного спрямування-2. Іноземна мова для професійного -орієнтованого спілкування. Ділове мовлення* Кафедра англійської мови технічного спрямування №1 4,5 162                                                                                          
  Разом за цикл: 47,5 1710 765 423 108 234 945 6 6 13   2 3 2                   5 2 1 2 15 9 3 3 14 7 2 5 17 11   6                
II.2 Дисципліни вільного вибору студентів
Гуманітарна складова
37 Психологія Психологiї та педагогiки 2 72 36 36     36   3                             2 2                                            
38 Етика і естетика Історiї 2 72 36 36     36   3                             2 2                                            
39 Правознавство Адміністративного, фінансового та господарського права 2 72 36 36     36   4                                     2 2                                    
  Всього гуманітарна складова: 6 216 108 108     108   3                             4 4     2 2                                    
Професійна складова
40 Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови. Частина 3/1 Автоматизації енергосистем 2 72 45 18   27 27   3       3                   2,5 1   1,5                                        
41 Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови. Частина 3/2 Автоматизації енергосистем 2,5 90 36 18   18 54                                       2 1   1                                
42 Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови. Частина 3/3 Автоматизації енергосистем 1 36 18     18 18   5                                             1     1                        
43 Математичні задачі енергетики. Частина 1 Автоматизації енергосистем 3 108 72 36 36   36   4                                     4 2 2                                  
44 Математичні задачі енергетики. Частина-2 Автоматизації енергосистем 6,5 234 90 54   36 144 5   5   5                                       5 3   2                        
45 Основи наукових досліджень Автоматизації енергосистем 1,5 54 27   27   27   5                                             1,5   1,5                          
46 Пакети прикладних програм для ПЕОМ* Автоматизації енергосистем 2 72                                                                                          
  Разом за перший блок дисциплін: 16,5 594 288 126 63 99 306 1 5 2   1   1                   2,5 1   1,5 6 3 2 1 7,5 3 1,5 3                        
  Разом за цикл: 22,5 810 396 234 63 99 414 1 8 2   1   1                   6,5 5   1,5 8 5 2 1 7,5 3 1,5 3                        
                                                                                                   
                                                                                                   
  Всього за термін навчання:    120 4320 1713 981 327 405 2607 17 14 20 2 3 6 4                   27,5 18 4 5,5 30 17 8 5 23,5 11 4,5 8 28.5 17 3.5 8                
      Кількість Екзаменів 17                 4       5       4       4                      
  Заліків 10+5д                   2+1д       4+1д       2+1д       2+2д                    
* - дисципліни, які перезараховуються   Модульн. (темат.), контр.робіт 20                     7       5       4       4                  
**- дисципліни, які, здаються по формі екстернат   Курсових проектів 2                               2                                
четвертий іспит у парних семестрах здається під час залікового тижня;   Курсових робіт 3                 1               2                              
  РГР, РР, ГР 6                   2       2       1       1                    
у непарних семестрах  - за індивідуальним графіком, який планується щорічно   ДКР 4                     2       1               1                  
  Рефератів                                                                  
Здається по формі екстернат:8,5 кредитів 
Перезараховується: 36 кредитів Практики Державна   атестація
Вивчається: 120 кредитів  Вид практики   Термін проведення   Тривалість у тижнях Семестр Форма державної атестації Термін  проведення
1 Переддипломна практика  з 15.04 по 05.05.2013 3 6 1 Захист дипломного проекту (роботи) бакалавра       з 17.06 по 30.06.2013
               
СКОРОЧЕННЯ:                
РГР - розрахунково-графічна робота;                        
РР - розрахункова робота; Розподіл годин по підготовці та захисту дипломного проекту (роботи) Розподіл  годин з  комплексного державного екзамену
ГР - графічна робота; Вид роботи Норма в годинах
на 1 студента
К а ф е д р а  Кількість
студентів
Всього
годин
Вид роботи Норма в
годинах
Кількість дисциплін  К  а  ф  е  д  р  а Кількість
груп
Кількість
студентів
Всього
 годин
ДКР - домашня  контрольна   робота  (виконується під час   СРС)
Б К Б К Б К Б К Б К
  Керівництво 19,5 Автоматизації енергосистем 1 0 19,5 0 Консультування
дисциплін, що
внесені в
екзамен
         2 х Г                
                             
                             
                             
  Консульту-
вання
1 Охорони праці, промислової та цивільної безпеки 1 0 1 0                
                           
              усний
 екзамен
0,5 х d  на
1 студента
               
                           
Рецензування 2 Технiки та електрофiзики високих напруг 1 0 2 0 письмовий
екзамен
4 х d х Г+0,5
на 1 студента
               
                           
            Всього годин    
            Г - кількість академічних груп бюджетних або контрактних
Робота в ДЕК 1,5 Автоматизації енергосистем 1 0 1,5 0 d -  кількість членів ДЕК з даної кафедри
0,5 Охорони праці, промислової та цивільної безпеки 1 0 0,5 0
           
           
Всього годин 24,5  Всього годин 24,5 0
1 Фізичне виховання 6 216 144 4 140   72   2.4                             4 0.1 3.9   4 0.1 3.9   3-4 курс - у формі секційних занять
2 Військова підготовка 19 684 У 3-6 семестрах за окремим планом військової підготовки
Ухвалено на засіданні Вченої ради факультету ПРОТОКОЛ № 7 від 27.02.2013 р.
Начальник навчально-організаційного             / Тимофєєв В.І.     / Декан факультету (директор інституту)             / проф. Яндульський О.С. /
управління (підпис) (П.І.Б.) (підпис) (П.І.Б.)
Начальник навчального відділу             / Лемешко А.Д.     / Завідувач кафедри               / проф. Яндульський О.С. /
(підпис) (П.І.Б.) (підпис) (П.І.Б.)
"31" травня 2012 р.