Вступ до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Відділ аспірантури і докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
 • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі іноземців та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Відділ аспірантури і докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського знаходиться за адресою:
03056, Україна, Київ, проспект Перемоги 37, НТУУ “КПІ”, корпус №1, кімната 247.
Прийомні години: з 900 до 1000 та з 1400 до 1700.
Телефон: (044) 236-21-49.
Електронна пошта: aspirantura@kpi.ua.
Сайт відділу аспірантури і докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського: http://aspirantura.kpi.ua.

 

Умови та порядок вступу до аспірантури

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених Правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2020 році відбуватиметься з 20 травня по 01 липня з 0900 до 1230 та з 1400 до 1700 у кабінеті №247 1-го корпусу.

Перед поданням документів вступникам необхідно надіслати реєстраційну форму на адресу aspirantura@kpi.ua.

На час запровадженого карантину документи подаються дистанційно (електронні копії, без підписів викладачів). Після завершення карантину підписані оригінали документів подаються до відділу аспірантури та докторантури.

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури – подається на ім’я ректора за зразком відділу аспірантури;
 • анкета аспіранта (докторанта) КПІ ім. Ігоря Сікорського + фото (2 шт., 1 шт. приклеїти на анкету);
 • копія диплома магістра (спеціаліста);
 • копія додатку до диплому магістра (спеціаліста);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури (за наявності);
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри;
 • письмовий висновок наукового керівникана на дослідницьку пропозицію;
 • витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах Scopus або Web of Science;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • ксерокопія паспорту (перша, друга сторінки та сторінка з реєстрацією);
 • копія документа (одного з документів), що засвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).

В разі дистанційної подачі документів вступник завіряє копії таких документів:

 • паспорт або документ, що засвідчує особу;
 • диплом та додаток до нього;
 • реєстраційний номер облікової карти платника податків;
 • військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних.

Копія вважається завіреною при наявності на ній запису зробленого від руки «Копія вірна. Дата, Підпис»

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Графік прийому документів публікується на сайті відділу аспірантури і докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

Вступні випробування

Вступне випробування у 2020 році для осіб, які вступають на основі ступеня магістра (спеціаліста) проводитимуться з 28 серпня по 09 вересня.

Вступне випробування на спеціальність 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” відбудеться 9 вересня 2020 року об 1100 в аудиторії 214-20.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності). Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано”, “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається;
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:

 1. додаткове вступне випробування (в разі необхідності);
 2. іноземна мова;
 3. спеціальність.

Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Для проведення вступних випробувань на основі здобутого ступеня магістра (спеціаліста) створюються предметні комісії. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями.

Програма вступного іспиту 2020 року третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії (галузь знань 14 Електрична інженерія, спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка:   pdf

Програма додаткового вступного випробування 2020 року третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії (галузь знань 14 Електрична інженерія, спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка:   pdf

Програма вступного іспиту з іноземної мови 2020 року третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії:   pdf

 

Розрахунок конкурсного бала

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за 100-бальною шкалою) за формулою:

КБ = 0,5·ІС + 0,3·ІМ + 0,15·ДБ + 0,05·БД ,   де:

ІС – оцінка вступного іспиту із спеціальності;
ІМ – оцінка вступного іспиту із іноземної мови;
ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;
БД – середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 100-бальною шкалою).

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення:

Навчальні та наукові досягнення Кількість балів
Публікації у фахових виданнях 10 (кожна стаття)
Публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science 20 (кожна стаття)
Диплом переможця та призера міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад перше місце – 20
друге місце – 15
третє місце – 10
Патент або авторське свідоцтво 15

При нарахуванні додаткових балів згідно цієї таблиці:

 • враховуються лише друковані праці;
 • якщо є співавтори певної роботи, кількість балів поділяється на їх кількість;
 • творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності, на яку проводиться набір (відповідність визначається предметними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями).

Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення не повинні перевищувати 100 балів.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року. Перескладання вступних випробувань не допускається.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Умови прийому до аспірантурі Університету іноземців та осіб без громадянства визначаються окремим додатком до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського. Прийом до аспірантури іноземців та осіб без громадянства здійснює Центр міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, тел. (044) 204-86-59.

 

Офіційні документи та бланки

Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2020 році для здобуття ступеня доктора філософії pdf
Бланк реєстраційної форми для вступу до аспірантури xls
Приклади заповнення реєстраційної форми pdf
Заява до вступу аспіранта pdf
Анкета аспіранта КПІ ім. Ігоря Сікорського pdf
Витяг про презентацію дослідницької пропозиції
Кінцевий термін проведення презентації дослідницької пропозиції на засіданні кафедри – 30 квітня поточного року
pdf
Витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету pdf
Дослідницька пропозиція аспіранта pdf
Список наукових праць аспіранта pdf
Роз’яснення та найпоширеніші питання щодо вступу до аспірантури pdf