Науково-дослідна робота на кафедрі АЕ

 

Всі наукові дослідження, які виконуються на кафедрі автоматизації енергосистем, ведуться за наступними пріоритетними напрямками:

 • новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці;
 • нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства.

Весь комплекс науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, який виконується на кафедрі, спрямований на:

 • розробку методів управління режимами електроенергетичних систем та їх об’єднань;
 • розробку та створення комплексу технічних засобів для побудови інформаційно-керуючих систем управління електроспоживанням
 • розробку сучасних мікропроцесорних пристроїв релейного захисту та автоматики як складових частин інтелектуальних інтегрованих інформаційно-керуючих систем на електроенергетичних об’єктах ОЕС України;
 • розробку методів та засобів, направлених на підвищення ефективності функціонування системи автоматичного регулювання частоти та активної потужності об’єднаної енергосистеми України;
 • розробку системи моніторингу та аналізу частоти в об’єднаній енергосистемі (ОЕС) України, яка забезпечує ведення контролю і видачу інформації про параметри частоти в ОЕС;
 • розробку, створення та впровадження інтегрованої системи управління груповими замірними установками (для нафтопромислів);
 • розробку методичних та технологічних рішень, які є складовою Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальними організаціями та їх споживачами з урахуванням сучасних умов ринкових відносин в електроенергетиці України;
 • розробку та впровадження стандартів в чинному стандартизованому просторі України, що обумовлено реалізацією заходів з інтеграції ОЕС України до об’єднання енергосистем європейських держав (ENTSO-E) в частині узгодження вимог нормативно-правової бази України з європейськими, зокрема з вимогами Міжнародної електротехнічної комісії (IEC).

У 2011 р. почала виконуватись науково-дослідна робота № 2408 фундаментального характеру “Наукові засади, підходи та методи підвищення ефективності автоматичного регулювання режимами електроенергетичної системи з відновлювальними джерелами енергії”, яка фінансується з державного бюджету Міністерства освіти і науки України. Весь комплекс фундаментальних досліджень спрямований на підвищення ефективності функціонування систем автоматичного регулювання режимами в електроенергетичній системі з відновлювальними джерелами енергії. Для розв’язання даної задачі розроблено наукові засади на основі нових математичних моделей, в яких, на відміну від існуючих, враховано систему автоматичного регулювання частоти та потужності на системному та станційних рівнях керування, засоби регулювання напруги на різних рівнях управління, електростанції з ВДЕ та гнучкі системи передачі на змінному струмі, що дозволяє провести комплексні дослідження процесів регулювання частоти та напруги.

На кафедрі виконувалися наступні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи:

 • «Розробка системи моніторингу та аналізу частоти в об’єднаній енергосистемі України» (Замовник – НЕК «Укренерго»).
 • «Дослідження засобів нетрадиційного виробництва теплової енергії на Київській ГЕС для зменшення втрат електроенергії» (Замовник – ВАТ «Укргідроенерго»).
 • «Виконання системи збору інформації від мікропроцесорних пристроїв РЗА і ПА (АСЗІ МП) на ПС 330 кВ “Побужжя”» (Замовник – ТОВ «Корпорація Електропівденмонтаж»).
 • «Розробка системи автоматичного збору та передачі інформації з підстанції 330/220/110 кВ “Луцьк-північна” від мікропроцесорних пристроїв РЗА та реєстратора аварійних процесів “Регіна”» (Замовник – Західна енергетична система ДП НЕК “Укренерго”).
 • «Розробка автоматизованої системи збору та передачі інформації від мікропроцесорних пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики на електричних підстанціях 220-750 кВ».

Науковим керівником усіх науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються на кафедрі Aвтоматизації енергосистем є проф., д.т.н. Яндульський О.С., який очолює наукову школу кафедри. Щодо відповідальних виконавців робіт по відповідних тематиках, необхідно відмітити плідну роботу наступних співробітників кафедри: к.т.н., доц. Дмитренка О.О., к.т.н., доц. Стелюка А.О., к.т.н., доц. Марченка А.А., к.т.н., ст. викл. Лавренової Д.Л.

На кафедрі Aвтоматизації енергосистем працює 13 штатних науково-педагогічних працівників, з них докторів наук – 3, кандидатів технічних наук – 8.

Чисельність штатних працівників, які виконують НДДКР – 1. За договорами працюють 11 сумісників, з них докторів наук – 1, кандидатів наук – 4.

До виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт постійно залучається обдарована студентська молодь, яка зараховується у магістратуру та рекомендується для вступу в аспірантуру для підготовки спеціалістів вищої кваліфікації з метою поповнення професорсько-викладацького складу та науково-дослідного сектору кафедри. Так, за останні 5 років до наукової роботи кафедри було залучено 88 студентів.

Зокрема, студенти денної форми навчання беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт за наступними напрямками:

 • розробка інтегрованих інформаційно-керуючих систем управління;
 • розробка системи автоматичного збору та передачі інформації з підстанції 330/220/110 кВ від мікропроцесорних пристроїв РЗА та реєстратора аварійних процесів “Регіна”.

Результати досліджень та розробки, які виконані кафедрою, використовуються в учбовому процесі при виконанні курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт.

Крім того, результати наукової діяльності кафедри постійно висвітлюються у доповідях на наукових республіканських та міжнародних конференціях та в періодичних виданнях електроенергетичного і електротехнічного напряму. За період функціонування на кафедрі підготовлено більше 1800 інженерів, понад 45 кандидатів технічних наук, одного доктора технічних наук, видано понад 50 учбово-методичних посібників, опубліковано понад 500 наукових праць, отримано більше 40 авторських свідоцтв та патентів. Зокрема, за останні 5 років, серед іншого, співробітниками кафедри було підготовлено 78 статей, один підручник з грифом МОН України (Яндульський О.С., Заболотний І.П., Кобозев В.П. Автоматичне регулювання в електричних системах. – Донецьк: Ноулідж, 2010. – 189 с.), один навчальний посібник з грифом МОН України (Яндульський О.С., Стелюк А.О., Лукаш М.П. Автоматичне регулювання частоти та перетоків активної потужності в енергосистемах. – К.: НТУУ “КПІ”, 2010. – 88 с.), одну монографію; отримано три авторських свідоцтва. Співробітники кафедри разом зі студентами щорічно беруть участь у Міжнародній науково-технічній конференції студентів, молодих вчених та аспірантів “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики” (протягом 5 років підготовлено 60 доповідей, при цьому щорічно спостерігається постійне збільшення учасників конференції).

Кафедрою автоматизації енергосистем також проводиться наукове та науково-технічне співробітництво у галузі підвищення ефективності управління електроенергетичними системами з такими закордонними організаціями: ABB (Фінляндія), Siemens (Німеччина), Alstom (Франція) та PHNIX (Китай). У відповідності з укладеними договорами про співпрацю до 2015 р. передбачається проведення трьох міжнародних конференцій та спільних досліджень і впроваджень.

На курсах підвищення кваліфікації при НІЦ “Інформмережа” підвищили свою кваліфікацію 1100 провідних спеціалістів із підприємств Міненерговугілля України.